2.000.000 
Giá Bán Tại Shop  
Giá Bán Online  
  
  
Giá Bán Thị Trường  3.300.000 
Giá Bán Online  3.200.000 
Giá Bán Tại Shop  3.150.000